Прием в ДГ "Пека и Карло Чоконяни"

Необходими документи за записване в детската градина:

1. В образователната институция децата се приемат с писмено заявление  от родителите или настойниците с приложено  копие от удостоверението за раждане на детето, както и с приетите правила за приемане на децата в общинските детски ясли и ДГ на територията на община Пирдоп.

 

2. Допълнителни критерии при прием на децата;

 

 • Детето има брат или сестра,които са записани в ДГ и не тръгват на училище от септември;           
 • Семейството живее на територията на административния район на ДГ
 • Детето има брат/сестра,които са родени с разлика по-малка от 24 месеца 

 

 • Постъпването на децата в детската градина е целогодишно, пожелание на родителя при наличието на свободни места.
 • Заявленията за прием се подават от родителите на детето до директора на образователната  институция.
 • В детската градина постъпват деца със специални образователни потребности /СОП/ или хронични заболявания с решение и съставен протокол от заседание на комисия. Заявлението с приложени документи се завежда във входящ дневник в ДГ. Отбелязва се водещата диагноза и номер ЛКК, установила хроничното заболяване .

 

 1. Медицинските документи се проверяват от медицинската сестра на ДГ, за чиято изрядност носи отговорност.
 2. Разпределението на децата във възрастови групи се извършва от директора и зачитане по възможност желанието на родителите. Броят на групите и броят на децата в група в детската градина се определят от директора на детската градина след съгласуване с педагогическия съвет в съответствие с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
 3. При намаляване броя на децата в отделна група под норматива /12/ и ваканционни периоди, определени от МОН, се сформират сборни групи. В карантинните групи не се сливат и не се смесват здрави  и контактни деца.
 4. Децата могат да отсъстват от ДГ само поради заболяване или при подаване на молба до директора за отпуск по семейни причини . Децата, посещаващи подготвителната група, могат да отсъстват по домашни причини до три дни за целия месец. За всички деца от детската градина максималния срок на отпуск по домашни причини не може да бъде по –дълъг от един месец в рамките на една учебна година.

3. Медицински документи при постъпване на детето в детската ясла

 • Забележка: Всички медицински документи се подготвят непосредствено преди постъпване на детето в детската ясла.
 1. Кръв и урина - срок 30 дни от датата на издаване.
 2. Микробиология - срок 15 дни от датата на издаване.
 3. Паразитология - срок 15 дни от датата на издаване.
 4. Васерман - на един от родителите важи 6 месеца.
 5. Талон за общо здравословно състояние - от личния лекар на детето.
 6. Талон за проведени профилактични прегледи - от личния лекар на детето.
 7.  Лична здравно-профилактична карта.
 8. Медицинска бележка - клинично здрав - важи 3 дни от дата на издаване.
 9. Копие на паспорта за имунизации+Simflorix

4. Медицински документи при постъпване на детето в детската градина

 • Забележка: Всички медицински документи се подготвят непосредствено преди постъпване на детето в детската градина.
 • Копие на паспорта за имунизации + Simflorix
 1. Здравно-профилактична карта /от личния лекар на детето/.
 2. Талон за общо здравословно състояние - от личния лекар на детето.
 3. Талон за проведени профилактични прегледи - от личния лекар на детето.
 4. Изследване от РЗИ - микробиологично, срок 15 дни от датата на издаване.
 5. Изследване от РЗИ - паразитологично, срок 15 дни от датата на издаване.
 6. Изследвания на кръв и урина на детето, срок 7 дни от датата на издаване.
 7. Медицинска бележка от личния лекар на детето, че е здраво и може да посещава детско заведение, срок 3 дни преди постъпване.